navbar.home
navbar.myContent
navbar.search
navbar.menu
Kshana Kshanam

Papam Pasivadu

details.epName 4 : Kshana Kshanam

Charu crashes Kranthi's engagement, and Rocky Ichipad's discovery shakes things up.

details.share

details.episodes
details.cast
details.details
details.season
cookies.dialog footer.learnMore